ANMÄLNINGSVILLKOR

Roxanne´s Dance Studio

ANMÄLNINGSVILLKOR

1. ANMÄLAN

Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om du av någon anledning gjort ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på info@roxannesdancestudio.se

2. ÅTERANMÄLAN

Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta dansa. Ingen återanmäls automatiskt till nästkommande termin.

3. MINDERÅRIG

Elever under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars/målsmäns godkännande.

4. BEKRÄFTELSE

Vid anmält Intresse via hemsidan skickar vi alltid ut ett svar till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan till den/de kurs(er) du angett. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. Kontakta oss alltid om du ej fått en bekräftelse på din anmälan eller vid frågor.

Vi skickar ej ut kallelser till kursstart så håll noga reda på när din kurs startar. 

5. BETALNINGSVILLKOR 

Betalning skall ske innan kursstart senast det förfallodatum angivet på fakturan som skickas till din email.

– Vid anmälan efter kursstart, i mån av plats, sker betalning inom 24 timmar.

– Om du är under 18 år skickas fakturan till målsmans email som ni angivit vid anmälan.

Observera att vi rekommenderar att man anmäler sig snarast möjligt för att garantera en plats då det är begränsat antal platser under 2020.

– Du förlorar INTE din plats på kursen/erna du anmält dig till vid utebliven betalning, dock skall betalning erhållas innan du tar del av våra tjänster. 

– Vid utebliven betalning kvarstår din plats tills det att du betalat din faktura, sedan kan du uppta dina danslektioner igen under resterande del av terminen. Du får ej tillgodo vid missade tillfällen pga. försenad inbetalning. Var god undvik påminnelsefakturor/extra avgifter genom att betala din faktura inom tidsfristen.

– Vid försenad inbetalning debiteras hela kursavgiften samt påminnelseavgift 60 kr och faktureringsavgift 35 kr. Vid utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Ignorera inte eventuella påminnelsefakturor. Om du anser att ett problem har uppstått i samband med din påminnelsefaktura bör du snarast kontakta oss. Ärendet kan nämligen inte ändras när det väl är hos inkasso.

6. Regler för VIP-kort OCH DROP IN klasser

Samtliga kort är terminsbundna samt personliga, vilket innebär att du endast kan använda dem under den pågående termin som du har köpt kortet för – du kan inte spara icke nyttjade drop-in klasser till andra terminer.

Observera! Inga rabatter går att kombinera med rabatterade kurser eller special workshops och sistnämnda ingår ej i VIP-kort. 

7. ÅNGERRÄTT AV EN ONLINE ANMÄLAN 

En anmälan till Roxanne’s Dance Studio är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela oss ditt beslut att frånträda avtalet skriftligt. OBS! Endast skriftliga avanmälningar godkännes. 

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Roxanne’s Dance Studio återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du deltagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. 

8. AVANMÄLAN AV EN ANMÄLAN PÅ PLATS

En undertecknad kursanmälan som lämnas i danslokalen är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 14 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kurs- eller kortavgift för kurs(er), VIP- , drop-in eller presentkort. Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 14 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 14 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmäla dig.

Avanmälan måste göras skriftligen via rekommenderad post samt en inbetalning på administrationsavgift på 200 kr.

 • OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes.
 • Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid. 
 • När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via email. 
 • Du är inte avanmäld förrän den skriftliga avanmälan, inbetalningen samt en bekräftelse från oss inkommit.

AVBRYTA KURSMEDVERKAN
Endast vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften, eller så långt sjukintyget gäller, dock med avdrag för administrationsavgift 200 kr.

9. AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM

Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) återbetalar Roxanne’s Dance Studio den outnyttjade delen av kursen minus en administrationsavgift om 200 kr.

Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit din skriftliga avbokning och hur långt intyget gäller. Vi återbetalar alltså inte den del av kursen som infallit innan din avbokning. Läkarintyget måste vara oss tillhanda inom en vecka efter avbokning. För övrigt gäller samma regler som under avanmälan.

10. INSTÄLLDA KURSER/klasser

Roxanne’s Dance Studio förbehåller sig rätten att ställa in kurser eller enstaka klasser på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blivit sjuk och ingen vikarie hittas i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den återbetalad. Vid inställt klasstillfälle återbetalas ingen avgift för den gången utan tillfället tas igen i slutet av terminen.

11. KLÄDSEL 

 • Klassisk Balett
  Flickor:
   enkel, enfärgad dansdräkt, trikåer för den som vill. Håret bör främst av praktiska skäl vara uppsatt så att det inte faller ner i ansiktet. (Vi har balettklänningar och dräkter till försäljning hos oss)
  Pojkar: t-shirt eller linne och shorts eller trikåer. 
  På fötterna: (flickor och pojkar) mjuka balettskor i skinn eller kanvas.
 • Barndans Show
  Dansdräkt eller t-shirt och trikåer. Tänk på att inte ta på alltför stora kläder, det försvårar för pedahogen och eleven att se hur rörelserna utförs. Skor som passar bäst, gymnastik-, dans- eller jazzteknikskor.
  Vänligen tänk på att använda rena skor med sulor som inte lämnar märken på golven. 
 • Bachata/Salsa Lady Style
  Stilettklackar, kan köpas hos oss.

12. ÖVRIG INFORMATION

FORCE MAJEURE

Vid omständigheter som ligger utanför avtalsparts kontroll och är sådan som avtalspart inte rimligen kunde eller borde ha förutsett vid tiden för avtalets ingående såsom krig, revolution, eldsvåda, naturhändelse, arbetskonflikt, strejk, myndghetsbeslut, myndighetsingripande, blockad, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, epidemier, panademier, karantäner eller andra liknande händelser som inkluderas i begreppet Force Majeure och förhindrar verksamheten att fullfölja sina skyldigheter under tillfredställande förhållanden frigörs verksamheten från att göra sina skyldigheter under ett avtal.

FÖRSÄKRING
Alla elever bör ha en egen giltig hemförsäkring.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ändring av pedagog, dansstil, tider och lokal om det blir nödvändigt.

UPPHOVSRÄTT
Koreografier eller annat material som t.ex. kläder, videor, mixad musik osv som tillhör Roxanne’s Dance Studio får ej användas i kommersiellt syfte, läras ut eller användas vid andra tillfällen.

KOM I TID
Det är väldigt viktigt att ni kommer i tid för att inte missa värdefull tid i klassen samt att övriga deltagare inte störs.

UTOMSTÅENDE ÅSKÅDARE PÅ LEKTIONER
Utomstående åskådare är ej tillåtna under lektionstid, med undantag för barndanskurserna, där föräldrar får närvara vid första och sista danstillfället.

Fotografering/Filmning
Fotografering/Filmning är generellt sett ej tillåten under lektionstid eller vid andra tillfällen såsom genrep eller shower. Men har du pedagogens samt elevernas/målsmäns godkännande går det bra att fotografera. Fotografering samt videofilmning kommer dock att ske av Roxanne’s Dance Studio under någon enstaka gång per termin. Detta för att vi ska kunna marknadsföra våra kurser. Vänligen meddela oss i förväg att du ej önskar att delta i sociala medier så ser vi till att du ej syns.

13. COVID-19

Under rådande covid-19 panademi kommer vår verksamhet att bedrivas med begränsat antal kurser och deltagare. Samtliga elever deltar på egen risk dock finns där en rad riktlinjer som vi vill att samtliga följer när man vistas på danslokalen. Roxanne’s Dance Studio förbehåller dock rätten till att överföra samtliga kurser till distansutbildning via online klasser om situationen förvärras och utgör en större hälsorisk för våra kunder och pedagoger. Vid allvarlig risk för smittspridning och/eller förnyade regler från regeringen/Folkhälsomyndigheten som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Roxanne’s Dance Studio från fullgörelse av dess skyldigheter. Återbetalning och/eller tillgodo kvitto kommer ej att erhållas. Inga undantag kommer att kunna ges i ett extraordinärt läge som detta och samtliga elever samt kurser kommer vid behov att kompenseras med likvärdigt många kvarstående och/eller ej nyttjat antal klasser via online klasser.

RIKTLINJER 2020:
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Roxanne’s Dance Studio följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande förebyggande arbete mot Covid-19. 

Genom att erbjuda dansträning online och minska antalet deltagare på gruppträningsklasser, känner vi oss trygga med att åtgärderna ligger i linje med de nya direktiven, samtidigt som det bidrar till att våra elever får mer utrymme att träna på. 

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ SOM BESÖKARE?

 • Om du är i riskgrupp eller uppvisar symptom på covid-19 även vid milda symptom, skall du avstå från att komma till danslokalen samt stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under dansaktivitet ska man gå hem direkt. Detta gäller även dig som målsman till våra kursdeltagare.
 • Om du känner dig frisk är du välkommen att besöka oss precis som vanligt! Kom ihåg att god hygien är ännu viktigare än tidigare. 
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter.
 • Var god håll alltid minst 1,5-2 meters avstånd från varandra. Vänligen avstå från kramar, att ta i hand och övrig närkontakt. Håll avstånd till varandra även när ni dansar, våra pedagoger kommer även att påminna om detta under passen.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant (minst 20 sekunder), peta dig inte i ansiktet, hosta och nysa i armvecket, var extra noga med att rengöra redskap innan och efter dig.
 • Tag av ytterkläder och skor och ta med dem in i salen för att undvika trängsel i hallen. Ta in dina saker med dig i danssalen och ha gärna alla dina saker i en enda stor väska så sakerna inte ligger utspritt. Ha gärna överdragskläder som du tar av när du ska börja dansa. I omklädningsrummen ber vi dig som elev att, om möjligt, avstå från att duscha och byta om. 
 • Föräldrar uppmanas till att lämna av samt hämta sina barn, vi håller givetvis koll på barnen under klasstimmen. Var god vänta gärna i bilen, utomhus eller annan lämplig plats under tiden barnen dansar. Om nödvändigt uppmanar vi till endast en förälder på plats per barn.
 • Vi kommer ej att tillåta besökare utöver 1 st förälder per barn. Endast aktiva danselever som strax skall ta dansklass ska vistas på skolan för att undvika trängsel. 
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Lärarna kommer att tillförse eleverna med antibakteriella våtservetter på dansklasser. Rengöringen av redskapen (balett stänger) kommer att bli en rutin som samtliga elever och lärare utför i början och slutet på varje klass.
 • Var god ta med egen matta till Pilates- och Yogakurserna och andra pass om detta önskas. 
 • För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.  

AKTUELLA ÅTGÄRDER 

 • Roxanne’s Dance Studio följer löpande utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.  
 • Vi begränsar deltagarantalet på våra klasser och anpassar antalet deltagare beroende på salsstorleken, i linje med riskbedömningen från Folkhälsomyndigheten. 
 • All personal skall tvätta händerna regelbundet och ofta samt stannar hemma vid sjukdomssymptom.
 • Vi har inga parkurser under höstterminen. 
 • Vi tillhandahåller handsprit och antibakteriella våtservetter men ta gärna med eget också.

Genom att fokusera på dansglädjen uppskattar vi att kunna bidra till folkhälsan fysiskt, mentalt och emotionellt samt ett starkare immunförsvar i tider som dessa. 

Vi uppskatter er förståelse och hoppas att alla våra dansstudenter kan respektera och förstå ovanstående villkor och att vi tillsammans kan skapa massor av dansglädje.

VARMT VÄLKOMMEN!